14.8.07

ျမန္မာစာျဖင့္စတင္ေသာေန႔

..မဂၤလာပါ... အခုမွ အစမ္းေရး ၾကည္႔တာပါ အမွားမ်ားပါရင္ခြင္႔လႊတ္ေပးၾကပါ မလိွုင္ ႏွင့္ လာလည္ၾကတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားကိ္ိ္ အထူးပဲေက်းဇူးတင္ပါတယ္။.